CE markering deurgehelen

Een CE-markering is een label dat aangeeft dat een bouwproduct volgens Europese technische specificaties en de daarin omschreven testmethoden is getest of beoordeeld. Sinds 1 juli 2013 is een CE-markering verplicht voor bouwproducten waarvoor een Europese geharmoniseerde norm is waarvan de overgangsperiode is verstreken.

Om binnendeurgehelen met of zonder brand en/of rookwerende eigenschappen, te kunnen voorzien van een CE-markering dienen de geharmoniseerde Europese normen EN 16034 en EN 14351-2 voor binnendeurgehelen van kracht te zijn. Hieronder vindt u alvast de huidige status.

  • “EN 16034: Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows – product standard, performance characteristics – Fire resisting and/or smoke control characteristics”,

werd goedgekeurd door het CEN op 1 juli 2014 en is sinds november 2015 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Vanaf 01 november 2016 zal deze geharmoniseerde norm toegepast kunnen worden en zal CE markering de mogelijkheid bieden voor het vrij verkeer van deze producten.  Na een overgangsperiode van 3 jaar uiterlijk op 01 november 2019, wordt CE markering echter verplicht.

Het Publicatieblad van de Europese Unie stelt dat de EN 16034:2014 enkel en alleen toegepast mag worden samen met EN 13241-1:2003+A2:2016 – “Industrial, commercial, garage doors and gates – Product standard, performance characteristics” of EN14351-1:2006+A2:2006 – Windows and doors – Product standard, performance characteristics – Part 1: Windows and external pedestrian doorsets”

  • “FprEN 14351-2: windows and doors – product standard, performance characteristics – Part 2: Internal pedestrian doorsets”

is tot op heden definitief. Een definitieve publicatiedatum  in het Publicatieblad van de Europese Unie is tot op heden niet gekend, tot zolang mag het CE-merkteken op binnendeuren met of zonder brand en/of rookwerende eigenschappen, niet worden aangebracht.

Situatie brandwerende deuren in België volgens het “K.B. Basisnormen”:

Het “KB Basisnormen” werd in 2012 gewijzigd door een KB van 12 juli 2012 dat o.a. het volgende zei:

Art. 6/1. De bouwelementen waarvan de brandweerstand wordt aangetoond volgens de norm NBN 713-020, […], en waarvoor een CE-markering nog niet verplicht is, zijn toegelaten tot vier jaar na het in werking treden van dit besluit. Daarvoor wordt de tijdsduur van de brandweerstand vereist door de bijlagen bij dit besluit, omgezet in uren, voorafgegaan door ‘Rf’ […]. Deze bouwelementen kunnen in de gebouwen behouden blijven na de vermelde overgangsperiode.

Dit zou betekenen dat deuren waarvan de brandweerstand geheel of gedeeltelijk aangetoond wordt op basis van de norm NBN 713-020 vanaf 1 december 2016 niet meer toegelaten zouden zijn. Op deze regeling komt voor de deuren echter uitstel.

Door de publicatie van het Koninklijk Besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het “KB Basisnormen” (= het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen) is voor deuren uitstel bekomen.

Artikel 4 van dit KB laat tevens toe dat bouwproducten waarvoor reeds een geharmoniseerde norm bestaat, nog tot het einde van de coëxistentieperiode, de oude Belgische klassen kunnen gebruiken in plaats van de nieuwe Europese klassen.

Het Verslag aan de Koning geeft bovendien de volgende verduidelijkingen:
“Deze uitzondering beoogt met name de brandwerende deuren. […] Bijgevolg mogen, krachtens artikel 4 […], de brandwerende deuren waarvan de brandweerstand werd beoordeeld volgens de norm NBN 713-020 en die nog niet over een CE-markering beschikken, nog tot 1 november 2019 worden geplaatst, en zelfs later indien de Europese Commissie daarna beslist om de einddatum van de coëxistentieperiode uit te stellen.”

Na de verplichte ingangsdatum, einde co-existentieperiode, kan de brandweerstand enkel nog aangetoond worden aan de hand van Europese proeven.

Theuma is reeds in het bezit van een uitgebreid gamma  aan proefrapporten, op verschillende domeinen zoals brandwerendheid, luchtgeluidsisolatie, inbraakweerstand, mechanische karakteristieken,… en dit conform de geldende Europese en landelijke normen.

Voorschriften / attesten waaraan voldaan wordt;

  • STS 53.1 Deuren – Eengemaakte technische specificaties (uitgave 2006)
  • KOMO attest 20834/14 en 20953/14 op basis van BRL 2211 “Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen”
  • Diverse attesten van brandwerende houten draaideuren
  • FSC®-nummer (SGS-COC-005104); Het FSC Chain of Custody (CoC) systeem is de verbindende schakel tussen verantwoord bosbeheer en de consument